PRIVAATSUSPOLIITIKA

SISSEJUHATUS

Tartumaa Noortekogu (edaspidi TMNK) on mittetulundusühing, registrikoodiga 80284626, asukohaga Pepleri 6, Tartu. Noortekogu loodi märtsis 2016.

Oma tegevuse käigus kogume ja kasutame teid puudutavaid isikuandmeid selleks, et pakkuda teile, läbi noortekogu liikmestaatuse, võimalust osaleda noortekogu tegevustes ning seeläbi panustada noorte arengusse.

Kaitseme teie andmeid ja eraelu puutumatust kõigil, kehtivas õiguses ette nähtud, viisidel.

Eelnimetatud isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks on TMNK kehtestanud töötlemisreeglid, administratiivsed regulatsioonid ning muud infotehnoloogilised ja füüsilised andmekaitse meetmed.
Turvalise isikuandmete töötlemise meetmed laienevad kõigi kasutatavatele infosüsteemidele, inimtegevuse protsessidele, sealhulgas töötajatele, teenuseosutajatele ja teistele muudele kolmandatele osapooltele, kellel on õiguspärane juurdepääs TMNK poolt töödeldavatele isikuandmetele.
Käesolevas privaatsuspoliitikas sisalduv teave kehtib füüsiliste isikute isikuandmete kohta.

MIKS ME KOGUME JA KASUTAME TEIE ISIKUANDMEID?

Me kogume ja kasutame teie andmeid selleks, et pakkuda teile võimalust osaleda noortekgou tegevustes ning seeläbi osaleda noorte arengu kujundamisel.

See tähendab, et me kogume ja kasutame teie isikuandmeid, kui:
• te olete liitunud noortekoguga või taotlete liitumist;
• olete andnud meile enda kohta täiendavaid isikuandmeid ning nõusoleku nende kasutamiseks;
• see on meie juriidiline kohustus;
• see on vajalik TMNK õigustatud huvides sh. õigusrikkumiste või kahju vältimiseks, IT-süsteemide või maksete turvalisuse tugevdamiseks või massteavituste eesmärkidel. Me teeme seda ainult juhul, kui meie vastav huvi on ilmselgelt kaalukam teie huvist teie isikuandmeid mitte töödelda;
• kui te suhtlete meiega kui füüsiline isik, kes ei ole TMNK-ga seotud, siis sõltuvalt suhtluse sisust ja ulatusest, võime töödelda teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
− oma kohustuste täitmiseks;
− kehtivate õigusaktide täitmiseks;
− asjaajamise otstarbel, sh meie süsteemide, platvormide ja muude digitaalsete rakenduste turvamiseks ja toetamiseks ja korrashoiuks;
− piisava turvalisuse tagamiseks meie ruumide külastamisel;
− kuritegude vältimiseks vajalike kontrollide läbiviimiseks.

MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME JA KASUTAME?

Oma igapäevases tegevuses töötleb TMNK erinevaid isikuandmeid, sh:

– liikmete andmeid:
* nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
* elukoha andmed, haridust, keeleoskust, erioskusi ja töökogemust puudutavad andmed.

Eriliiki isikuandmed
TMNK ei kogu oma tegevuses isikuandmeid milleks on terviseandmed, rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

Meie suutlikkus pakkuda teile parimaid võimalusi osaleda noortekogu tegevustes sõltub väga suurel määral sellest, kui hästi me teid tunneme. Seetõttu on tähtis, et annaksite meile õiget ja täpset teavet ning hoiaksite meid muutustega kursis.

KOLMANDAD ISIKUD JA TEIE ISIKUANDMED

Kolmandatelt isikutelt saadud isikuandmed
Kasutame isikuandmeid, mis on saadud kolmandatelt isikutelt, näiteks:
* riiklikust registrist, näiteks äriregistrist, rahvastikuregistrist, karistusregistrist või muust avalikust allikast või registrist. Kogume ja kasutame neid andmeid näiteks andmete täpsuse kontrollimiseks.

Kolmandad isikud, kellele avaldame teie isikuandmeid
Mõningatel juhtudel võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui:
* kui te olete palunud meil seda teha;
* kui seadus seda nõuab või lubab;
* kui olete andnud selleks eelnevalt nõusoleku;
* kui see on vajalik IT-süsteemide arendamise, käigus hoidmise ja toimepidevuse tagamisega.

PROFIILIANALÜÜS JA AUTOMATISEERITUD OTSUSED

TMNK ei teosta teie isikuandmete automatiseeritud töötlemist ega profiilianalüüsi, mille eesmärgiks on hinnata või modelleerida teie isikuandmeid viisil mis võimaldaks vastu võtta teie õigusi ja vabadusi piirata võivaid otsuseid.

TEIE ÕIGUSED

Enda isikuandmetega tutvumine.
Teil on võimalik tutvuda teie kohta kogutud ja kasutatavate isikuandmetega, nende allikatega ja nende kasutamise eesmärkidega. Teil on võimalik saada teavet selle kohta, kui kaua me teie andmeid säilitame ning kellele ja mis ulatuses. Teie õigust enda isikuandmetega tutvuda võivad piirata kehtivad õigusaktid, teiste isikute õigused nende privaatsuse tagamiseks ning meie tegevuse vajadused. Meie oskusteave, sisehinnangud ja materjalid võivad samuti kuuluda teabe hulka, millega ei ole võimalik tutvuda.

Õigus esitada vastuväiteid
Teil on õigus esitada teid puudutavate isikuandmete töötlemisele vastuväiteid, sh kui me tugineme andmete töötlemisel meie õigustatud huvile.

Andmete parandamine või kustutamine
Kui teie andmed ei ole õiged, on puudulikud või asjakohatud, on teil õigus andmete parandamisele või kustutamisele, arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja andmete töötlemisega seotud õigusi ja kohustusi.

Andmete kasutamise piiramine
Kui te leiate, et andmed, mis me oleme teie kohta kogunud, ei ole õiged, või kui olete esitanud vastuväite andmete kasutamisele, siis võite nõuda, et piiraksime nende andmete kasutamist ainult nende säilitamisega. Kasutust piiratakse üksnes säilitamisega, kuni on võimalik tuvastada andmete õigsus või kontrollida, kas meie õiguspärased huvid on teie huvidest kaalukamad.

Kui teil on õigus nõuda andmete kustutamist, siis võite selle asemel nõuda, et piirduksime andmete kasutamisel üksnes nende säilitamisega. Kui me vajame teie kohta kogutud andmeid ainult õigusnõuete maksmapanekuks või kaitsmiseks, siis võite te nõuda, et andmeid ei kasutataks muul moel kui neid säilitades. Meil võib siiski olla õigus kasutada andmeid ka teistsugusel viisil, kui see on vajalik selleks, et nõudeid maksma panna, või juhul, kui te olete andnud selleks nõusoleku.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui andmete kasutamiseks on vajalik teie nõusolek, võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Juhime teie tähelepanu sellele, et kui te nõusoleku tagasi võtate, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teile noortekogu tegevusega seonduvaid tegevusi.

Andmete ülekantavus
Kui me kasutame andmeid teie nõusoleku või kokkuleppe alusel ja andmetöötlus on automatiseeritud, on teil õigus saada koopia teie esitatud andmetest elektroonilises masinloetavas formaadis.

Õiguste ajaline realisatsioon koondtabelina
Õigused Realisatsioon
Õigus andmete töötlemiseks nõusolek anda. Nõusolek küsitakse koheselt andmete kogumisel (kui andmed kogutakse otse teilt) või ühe kuu jooksul (kui andmeid koguti kolmandalt isikult)
Õigus andmete töötlemiseks, nõusolek tagasi võtta koheselt, ilma ebamõistliku viivituseta
Õigus kustutamisele „olla unustatud“ Koheselt, ilma ebamõistliku viivituseta
Õigus piirata andmete töötlemist Koheselt, ilma ebamõistliku viivituseta
Õigus andmeid üle kanda Vastavalt esitatud taotlusele
Õigus esitada vastuväiteid Menetlust alustatakse vastuväite laekumisel

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

TMNK säilitab isikuandmeid kuni isiku noortekogu liikmelisuse lõppemiseni, kui seadusest ei tulene teisti. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid.

TMNK tagab isikuandmete kaitse, isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Ligipääsu isikuandmetele saavad vaid töötlejad, kellel on selleks vajalik õigus ja ainult selles ulatuses, mis on vajalik õigustatud huvist tuleneva eesmärgi saavutamiseks.

TMNK kinnitab, et peab kinni EL-s kehtivatest isikuandme kaitset puudutavatest nõuetest. TMNK teeb kõik endast oleneva, et kaitsta isikuandmeid. Töötleme isikuandmeid vaid kindlatel ja õiguspärastel eesmärkidel ja ainult selleks vajalikus ulatuses. Samu väärtusi nõuame oma koostööpartneritelt meie isikuandmete töötlemise reeglitest kinni pidamisel.

Juhul kui isikuandmetega seonduvalt toimub mistahes intsident, võtab TMNK tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus sarnaste riskide maandamiseks.

KONTAKTANDMED JA KAEBUSTE ESITAMINE

Kui teil on enda isikuandmete töötlemisega kaasnevate õigustega seoses küsimusi või kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me kogume ja kasutame isikuandmeid või te ei ole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, siis võtke meiega ühendust:

TMNK
Aadress: Uus 56, Tartu
Telefon: +372.53267516
Email: tartumaanoored@gmail.com

Kui teie andmekaitsealane pöördumine TMNK poole, ei ole andnud rahuldavat tulemust, siis on teil õigus esitada TMNK-le vastavasisuline vaie või esitada kaebus järelevalveasutusele:

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn
tel. 6 274 135, faks 6 274 137
e-post: info@aki.ee
koduleht: www.aki.ee